Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Phú Hòa, Phú Yên
 01/12/16  Kế hoạch  239
Kế haochj công tác thnags 12
 20/11/16  Kế hoạch  261
PHÒNG GD- ĐT PHÚ HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN HOÀ THẮNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số:…/KH- MN Hoà Thắng, ngày 15 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016- 2017 Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị Nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của Bộ Giáo ...
 20/11/16  Kế hoạch  228
Căn cứ kế hoạch nă m học 2016- 2017 của Phòng GDĐT huyện Phú Hòa, Trường MN Hòa Thắng xây dựng Kế hoạch năm học 2016- 2017 để toàn thể CBGVNV thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.